segunda-feira, 1 de agosto de 2011

TERÇO DA MISERICÓRDIA EM JAPONÊS

「神の慈しみへの祈りの花束」
★ 始めに、主の祈り、聖母マリアへの祈り、信仰宣言を一回ずつ唱えます。そして、ロザリオを用いて。次のように5連唱えます。


* 《主の祈りの珠で、一回唱える》
「永遠の父よ、わたしたちと全世界のすべての罪のあがないのために、あなたの最愛の子、わたしたちの主イエス・キリストのおん体とおん血、ご霊魂と神性をみ前にささげます」


* 《聖母マリアの祈りの珠で、十回唱える》

   「イエスの大いなる受難によって、わたしたちと全世界に慈しみを注いでください。」* 《以上を5連唱えたら、締めくくりに3回唱える》

「聖なる神、聖なる全能の神、聖なる永遠の神よ、わたしたちと全世界をあわれんでください。」“私は愛といつくしみそのものであり、
私のいつくしみにかない得るみじめさはなく、与
えられるそれはいや増されるゆえに、みじめさは
いつくしみを消耗する事もないのである。
私のいつくしみに信頼する霊魂は、最も幸運でる。
なぜなら、私が自ら、その霊魂を世話するからである。」  (日記1273: 主イエスが 聖ファウステイナニ)

TERCO DA MISERICORDIA
KAMI NO ITSUKUSHIMI E NO INORI NO HANATABA
★ JUJIKA NO SHIRUSHI  SINAL DA CRUZ
★ SHU NO INORI  PAI NOSSO
★ SEIBO NO INORI  AVE MARIA
★ SHINKOU SENGUEM  CREIO


「 EIEN NO TITI YO, WATASHITATI TO ZEN SEKAI NO SUBETE NO TSUMI NO AGANAI NO TAMENI, ANATA NO SAIAI NO KO, WATASHITATI NO SHU IESU KIRISUTO NO ON KARADA TO ONTI, GOREIKON TO SHINSEI WO MIMAE NI SASSAGUEMASSU」 ETERNO PAI, EU VOS OFERECO O CORPO E SANGUE, ALMA E DIVINDADE DE VOSSO DILETISSIMO FILHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, EM EXPIACAO DOS NOSSOS PECADOS E DO MUNDO INTEIRO.

「 IESU NO OOINARU JUNAN NI YOTTE, WATASHITATI TO ZEN SEKAI NI ITSUKUSHIMI WO SOSSOIDE KUDASSAI 」PELA SUA DOLOROSA PAIXAO, TENDE MISERICORDIA DE NOS E DO MUNDO INTEIRO.「 SEI NARU KAMI, SEI NARU ZEN NOU NO KAMI, SEI NARU EIEN NO KAMI, WATASHITATI TO ZEN SEKAI WO AWARENDE KUDASSAI 」 DEUS SANTO,DEUS FORTE,DEUS IMORTAL, TENDE PIEDADE DE NOS E DO MUNDO INTEIRO.


“EU SOU O AMOR E A MISERICORDIA…A ALMA QUE CONFIA NA MINHA MISERICORDIA E A MAIS FELIZ PORQUE EU MESMO CUIDO DELA”
(JESUS A SANTA FAUSTINA. IV, 1273)

Nenhum comentário:

Postar um comentário