segunda-feira, 1 de agosto de 2011

ORACAO DE RECEPCAO DA CAPELINHA EM JAPONÊS

いつくしみのイエスさまを お迎えするときの祈り

いつくしみ深い神よ。私たちは あなたを心から愛しています。
そして喜びに満ち、あなたを私の家にお迎えします。

罪深い私たちはいつくしみのイエスさまをお迎えするにはふさわしくありません。
しかしいつくしみのイエスさまは私のもとに来て下さいました。

「見よ、わたしは、戸口に立って、たたいている。だれかわたしの声を聞いて戸を開ける者があれば、わたしは中に入ってその者と食事をし彼もまた、わたしとともに食事をするであろう」(使徒言行録 3;20 )

主よ、来て下さい。私たちの家はあなたの家でもあり、私たちはいつくしみのイエスさまの家をお迎えします。

絵だけで信じるものではなく、あなたのいつくしみの言葉によって信じます。
「このえ,絵によって、わたしはひとびと,人々にたくさんのめぐみ,恵みをあたえる,与えるでしょう。そして、このえ,絵は、わたしのいつくしみがようきゅう,要求することを思い出させるものとなるでしょう。もっとも,最もつよい,強いしんこう,信仰をもって,持っていたとしても、あい,愛のおこない,行いなし,無しにはいみ,意味がないからです。」日記:570

私たちはあなたの恵みを喜んでお迎えします。あなたのわき腹から流れるいつくしみの光が私たちの家族を悪からお守り下さい。
私たちの家族一人一人、私たちの小教区、教区をあなたのみ心に捧げます。

どうか私たちの家族を守って下さい。
あなたのいつくしみが私たちの家族の上にそそがれますように、
あなたの保護をお願いします。アーメン。

ITSUKUSHIMI NO IESSU SAMA WO OMUKAE  SURU TOKI NO INORI

Itsukushimi fukai Kami yo, watashitati wa, anata wo kokoro kara ai shite imassu.
Soshite yorokobi ni miti, anata o watashi no ie ni omukae shimassu.

Tsumi bukai watashitati wa, itsukushimi no Iessu sama wo omukae suru ni wa fusawashiku arimassem. Shikashi itsukushimi no Iessu sama wa watashi no moto ni kite kudassaimashita,
「Miyo, watashi wa, toguti ni tatte, tataiteiru. Dareka watashi no koe o kiite, akeru mono ga areba, watashi wa, naka ni haite sono mono to shokuji wo shi kare mo mata, watashi to tomo ni shokuji wo suru de arou」Shito guenkouroku
3;20
Shu yo, kite kudassai. Watashitati no ie wa, anata no ie demo ari, watashitati wa, itsukushimi no Iessu sama no ie wo omukae shimassu.
E dake de shinjiru mono de wa naku, anata no itsukushimi no kotoba ni yotte shindimassu.
「Kono E ni yotte, watashi wa hitobito ni takusam no megumi wo ataeru deshou.Soshite, kono E wa, watashi no itsukushimi ga youkyu suru koto wo omoidassaseru mono to naru deshou. Mottomo tsuyoi shinkou wo motte itatoshitemo, ai no okonai nashi ni wa, imi ga nai kara dessu.」 Diario : 570

Watashitati wa, anata no megumi wo yorokonde omukae shimassu. Anata no wakibara kara nagareru itsukushimi no hikari ga watashitati no kazoku wo aku kara omamorikudassai.
Watashitati no kazoku hitori hitori, watashitati no Shokyoku, Kyoku, wo anata no Mikokoro ni sassaguemassu.

Douka, watashitati no kazoku wo mamotte kudassai. Anata no itsukushimi ga watashitati no kazoku ni no ueni sosogaremassu youni. Anata no hogo wo onegai shimassu. Amen.

Nenhum comentário:

Postar um comentário